คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้าน EdPEx

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 438 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้าน EdPEx

เมื่อวันที่ 20 มิถุยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 8 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์  คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานภายใน ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่