คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 441 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)" จัดโดย หน่วยวางแผนและงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ เข้าใจในบริบท ทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายสำหรั บเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมี โอกาสได้ พบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันคณะศึกษาศาสตร์ ให้บรรลุผลสำเร็จ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอข้อสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกรอกการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์  รองคณบดี กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนำเสนอสรุปผลการระดมความคิดเห็น ร่วมแสดงความคิดเห็นในภาพรวมของการจัดทำแผนระยะที่ 13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร  ผู้ช่วยคณบดี และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่