คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 429 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ จากคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี จากคณะวิจิตรศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย จากสำนักทะเบียนและประมวลผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ จากคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ในภาพรวม และกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่