ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มิถุนายน 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 732 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ รพีพรรณ จักร์สาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์มาศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการวางระบบและกลไก การฝึกประสบการวิชาชีพครูในหลักสูตร 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มช. โดยให้คำปรึกษา นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมทั้งการจัดทำคู่มือ การนิเทศ และการประเมินสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่