คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการทำ SAR EdPEx200 โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 716 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการทำ SAR EdPEx200 โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์, ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร, ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี, อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอ.ดร.สุนีย์ เงินยวง พร้อมด้วยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการทำ SAR EdPEx200 โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน  อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่