คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบโรงเรียนคู่ความร่วมมือในฐานะโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ.เชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 719 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบโรงเรียนคู่ความร่วมมือในฐานะโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ.เชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ,อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบโรงเรียนคู่ความร่วมมือในฐานะโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนพุทธิโศภน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอนะ เกี่ยวกับการส่งนศ.ฝึกสอนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการทางคณะ เพื่อเข้าสู่คุณภาพ EdPEx200 


เอกสารดาวน์โหลด
1. มาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อไทย เพื่อสกัดกั้นและลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19
PDF ขนาด A4 จำนวน 2 หน้า (download)