คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา และเพื่อรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 725 คน
คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา และเพื่อรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา และเพื่อรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา ,ผศ.พีระวุฒิ  วงศ์สวัสดิ์ ,ผศ.ดร.สุรินทร์ สายปัญญา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ณัฏฐลักษณ์  ถิรโชติกุล, ผศ.อารี ณ น่าน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มช.