คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มกราคม 2564
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 385 คน
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200

ในปี พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้จัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ผลลัพธ์ ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และจะประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ภายในเดือนมกราคม 2565