คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง [การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ]

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 649 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง [การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ]

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีการโอกาสทราบวิสัทัศน์การบริหารงานของคณะผู้บริหาร และร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2563-2564) โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ การแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย การบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนสู่ EdPEx300" โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่