คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ สู่ EdPEx200

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 758 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ สู่ EdPEx200

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ สู่ EdPEx200" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ให้ผ่านการประเมิน EdPEx200 ต่อไป ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่