คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 399 คน
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยพัฒนาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า จากคู่ความร่วมมือ ในฐานะโรงเรียน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยได้เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่