คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์-อุปถัมภ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 407 คน
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์-อุปถัมภ์

เมื่่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยพัฒนา ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า จากคู่ความร่วมมือ ในฐานะโรงเรียน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยได้เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์-อุปถัมภ์